06-506 934 62

Algemene Reisvoorwaarden Dream Trails Off Road Adventures
Artikel 1 Begripsbepalingen en toepasselijkheid.
1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
– Dream Trails Off Road Adventures: de Vennootschap onder Firma Dream Trails Off Road Adventures.
– De deelnemer: de wederpartij van Dream Trails Off Road Adventures die gebruik wenst te maken van de door Dream Trails Off Road Adventures aangeboden reizen.
– De reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Dream Trails Off Road Adventures zich jegens de deelnemer verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer
b. verblijf
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
2. Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten tussen Dream Trails Off Road Adventures en een deelnemer.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de deelnemer van het aanbod van Dream Trails Off Road Adventures. Na totstandkoming van de reisovereenkomst ontvangt de deelnemer schriftelijk of per email zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
2. Het aanbod van Dream Trails Off Road Adventures is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping door Dream Trails Off Road Adventures wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen.
3. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Dream Trails Off Road Adventures niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
4. Dream Trails Off Road Adventures heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal voor de betreffende reis. Dream Trails Off Road Adventures vermeldt het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de publicatie. De opzegging door Dream Trails Off Road Adventures dient uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de reis plaats te vinden. De artikelen 10 en 14 zijn niet van toepassing.

Artikel 3 Informatieplicht deelnemer
1. De deelnemer verstrekt Dream Trails Off Road Adventures voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde deelnemers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de doorgifte van de persoonsgegevens zoals vermeld in het paspoort.
2. Tevens vermeldt de deelnemer bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep deelnemers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Dream Trails Off Road Adventures. Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze deelnemer(s) door Dream Trails Off Road Adventures van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Aanmelder
1. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de deelnemer(s) enerzijds en Dream Trails Off Road Adventures anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
3. De andere deelnemer(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 5 Betaling
1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De deelnemer ontvangt bij de totstandkoming van de overeenkomst, een factuur waarin de betalingstermijnen zijn vastgelegd.
2. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek volledig te zijn betaald.
3. Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst worden voldaan.
4. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door of namens Dream Trails Off Road Adventures schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen zeven werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Dream Trails Off Road Adventures heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

Artikel 6 Reissom
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon en is exclusief brandstofkosten, verzekering, onderhoud en reparatie, tenzij anders aangegeven. In de reissom zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de deelnemer voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de deelnemer door Dream Trails Off Road Adventures of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Dream Trails Off Road Adventures bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Dream Trails Off Road Adventures het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Dream Trails Off Road Adventures zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van Dream Trails Off Road Adventures kan worden gevergd. Dream Trails Off Road Adventures zal de deelnemer aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 zal Dream Trails Off Road Adventures na tijdige betaling van de gehele reissom vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigenvervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen.
5. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan Dream Trails Off Road Adventures tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.
6. De deelnemer heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen drie werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
7. Indien de deelnemer de reissomverhoging afwijst, heeft Dream Trails Off Road Adventures het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen zeven werkdagen na ontvangst door de deelnemer van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Als dan heeft de deelnemer recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 14 zijn niet van toepassing.

Artikel 7 Benodigde documenten
1. Om aan de reis deel te kunnen nemen, dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig paspoort/identiteitsbewijs, rijbewijs, verzekeringspapieren en een geldig kentekenbewijs van de deelnemende auto.
2. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de Dream Trails Off Road Adventures heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of Dream Trails Off Road Adventures tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.
3. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Dream Trails Off Road Adventures raad de deelnemer aan om naast een reisverzekering, een pech hulp verzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 8 Reisbescheiden
1. Dream Trails Off Road Adventures stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de deelnemer, tenzij dit redelijkerwijs niet van Dream Trails Off Road Adventures kan worden gevergd.
2. Indien de deelnemer uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Dream Trails Off Road Adventures.
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Dream Trails Off Road Adventures aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de deelnemer worden gesteld.
4. Als de deelnemer deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Dream Trails Off Road Adventures.

Artikel 9 Annulering
1. Annulering van de reisoverkomst dient door de reiziger schriftelijk bevestigd te worden. De datum van poststempel of email geldt als meldingsdatum van de annulering. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventuele reserveringkosten tevens de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de reis 25% van de totale reissom;
– Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de reis 50% van de totale reissom;
– Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de reis 75 % van de totale reissom;
– Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvang van de reis de totale reissom.

Artikel 10 Opzegging door Dream Trails Off Road Adventures/overmacht
1. Dream Trails Off Road Adventures heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dream Trails Off Road Adventures aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de deelnemer.
4. Indien de oorzaak van de opzegging aan Dream Trails Off Road Adventures kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Dream Trails Off Road Adventures. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 14.
5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de deelnemer noch aan Dream Trails Off Road Adventures kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.
6. Indien Dream Trails Off Road Adventures door de opzegging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
7. In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, stakingen of niet nakomen van afspraken andere contractpartijen waarmee Dream Trails Off Road Adventures een overeenkomst heeft, heeft Dream Trails Off Road Adventures binnen 30 dagen voor vertrek en tijdens de reis het recht de reisovereenkomst op te zeggen of te wijzigen als genoemd in dit artikel. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Deze omstandigheden zullen de reiziger onverwijld medegedeeld worden. De reiziger heeft op hierboven genoemde gronden geen vorderingen tot schadevergoedingen jegens Dream Trails Off Road Adventures.

Artikel 11 Wijziging door Dream Trails Off Road Adventures
1 Dream Trails Off Road Adventures heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Deze deelt hij binnen 3 dagen aan de deelnemer mee, nadat Dream Trails Off Road Adventures van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek deelt hij deze binnen 24 uur mee.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dream Trails Off Road Adventures aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de deelnemer de wijziging(en) afwijzen.
4. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de deelnemer de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
5. Indien Dream Trails Off Road Adventures door de wijziging geld bespaart, heeft de deelnemer voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 12 Wijziging van het programma/overmacht
1. Doordat de deelnemer afreist naar landen waar veelal een andere cultuur dan bij ons gebruikelijk is, kan men geconfronteerd worden met andere gebruiken, gewoonten en een andere mentaliteit van mensen in verre landen en gaan de dingen soms anders dan de deelnemer verwacht. De wet spreek in dit verband van ‘verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.’ Wie kiest voor avontuurlijke reizen, kiest in zekere zin ook voor bepaalde risico’s. De lokale omstandigheden op de bestemmingen en het vaak avontuurlijke karakter van de reis kunnen Dream Trails Off Road Adventures noodzaken de reis voor of tijdens de reis aan te passen. Veranderingen van reisschema’s ten gevolge van slechte weersomstandigheden vallen eveneens onder de werking van dit artikel. Bedoelde aanpassingen in het reisschema kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het geboekte programma is aangegeven. Indien Dream Trails Off Road Adventures of de lokale reisagent(en) genoodzaakt is tot alternatieven kan de deelnemer er op aan dat de kwaliteit en de intentie van de reis zo veel mogelijk gehandhaafd blijft. Dream Trails Off Road Adventures zal de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk beperken. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat Dream Trails Off Road Adventures (of de lokale reisagent) en de deelnemer over het gewijzigde onderdeel van de reisovereenkomst nieuwe afspraken maken., die zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.
2. Dream Trails Off Road Adventures behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen, c.q. te annuleren ingeval van overmacht, waaronder begrepen terreur- en bomaanslagen, oorlog, politieke onrust, natuurrampenweersinvloeden, logistieke omstandigheden, of (overheids) instanties dit vereisen, zulks zonder dat Dream Trails Off Road Adventures tot enige vergoeding van de schade gehouden kan worden. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Overmacht schort de betalingsverplichting van de deelnemer niet op.

Artikel 13 Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid
1. In geval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Dream Trails Off Road Adventures dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
2. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen de gezondheidsconditie van de deelnemer.
3. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk indien en voor zover de deelnemer zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals een reis- , ziektekosten- en/of de annuleringskostenverzekering.
4. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor schaden die overeenkomstig het internationale recht en/of verdragen zijn uitgesloten.
5. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor schade aan de auto of uitrusting of schade die door de deelnemer aan een derde wordt toegebracht.
6. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bezittingen van deelnemers in/uit de door Dream Trails Off Road Adventures gehuurde vervoersmiddelen, accommodatie etc.
7. Indien Dream Trails Off Road Adventures jegens de deelnemer aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
8. De aansprakelijkheid van Dream Trails Off Road Adventures voor schade die de reiziger in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf lijdt, beloopt maximaal het bedrag van de reissom.
9. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Dream Trails Off Road Adventures voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dream Trails Off Road Adventures. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
10. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Dream Trails Off Road Adventures gelden ook ten behoeve van werknemers van Dream Trails Off Road Adventures en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
11. Dream Trails Off Road Adventures zal in ieder geval niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van de hier onderstaande omstandigheden:
a. oorlog, oorlogsgevaar, terroristische acties, staking, staat van beleg, quarantaine, oproer, daden van sabotage, uitsluiting, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatiemiddelen, storingen in vervoermiddelen, vertragingen van openbare vervoermiddelen, lokale gewoonten, zeden, gebruiken, feesten, religieuze feestdagen, etc.
b. maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van natuurrampen en ernstige ongevallen.
c. fouten van derden alsmede het niet nakomen door derden van hun verbintenissen wanneer deze derden geen werknemers zijn van Dream Trails Off Road Adventures of rechtstreeks door Dream Trails Off Road Adventures zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.
12. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangaan van passages. Dream Trials Off Road Adventures aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zover de deelnemer zelf besluit bepaalde passages aan te gaan.
13. Dream Trials Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutief gebruik van de door de gidsen aangeleverde routeboeken.
14. Dream Trails Off Road Adventures is niet aansprakelijk voor schade aan gewas of bos veroorzaakt door de deelnemer (buiten de door de gids aangegeven route) . De deelnemer zelf is verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en overmacht
1. Dream Trails Off Road Adventures is verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de deelnemer verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Dream Trails Off Road Adventures verplicht de eventuele schade van de deelnemer te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dream Trails Off Road Adventures is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Dream Trails Off Road Adventures of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht.
4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 15 Verplichtingen
1. De deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dream Trails Off Road Adventures ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.
2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan Dream Trails Off Road Adventures de deelnemer van (voortzetting van) de reis uitsluiten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
3. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de deelnemer niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
4. De deelnemer is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
5. Dream Trails Off Road Adventures is op geen enkele wijze verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de deelnemer, wanneer de deelnemer zich niet aan de verkeersregels houdt, of wanneer de deelnemer op de openbare weg onder invloed van drank of drugs en dergelijke achter het stuur zit.
6. De deelnemer is verplicht bij aanvang van de reis de aansprakelijkheids- en of vrijwaringsbewijzen te tekenen.
7. De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij een reisverzekering inbegrepen S.O.S. alarmcentrale. De reiziger wordt ten zeerste geadviseerd een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ziektekostenverzekering. De reiziger dient Dream Trails Off Road Adventures te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reis-, ongevallen- en bagage- en pech hulpverzekering heeft gesloten.

Artikel 16 Klachten
1. Eventuele klachten dienen op de plaats waar de klacht ontstaat, zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Dream Trails Off Road Adventures en schriftelijk bij Dream Trails Off Road Adventures zelf. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en Dream Trails Off Road Adventures dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, is zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger de klacht uiterlijk binnen 30 dagen na terugkeer in Nederland schriftelijk en met redenen omkleed, indienen bij Dream Trails Off Road Adventures. In geval de reis geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand lopen op de dag van de oorspronkelijke reis vertrekdatum.
2. Dream Trails Off Road Adventures zal zo spoedig mogelijk, maar nooit later dan 30 dagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk reageren.

Artikel 17 Rente en incassokosten
1. De deelnemer die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Dream Trails Off Road Adventures heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 18 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen betreffende de reisovereenkomst kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.
3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).